Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Osobie usamodzielnianej opuszczającej pieczę zastępczą udzielane jest wsparcie
w zakresie uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, które polega
na umożliwieniu im pobytu w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione ma na celu przygotowanie osób, oczekujących na przydział własnego lokalu, do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz w integracji ze społecznością lokalną. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 1 mieszkanie chronione, gdzie przygotowane są trzy miejsca dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.

Zasady przyznania pobytu w Mieszkaniu Chronionym:

 1. mieszkanie przeznaczone jest na potrzeby uczących się lub pracujących pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), nieposiadających własnego mieszkania,
 2. prawo do zamieszkania w mieszkaniu chronionym mają osoby, którym świadczenie to, na ich wniosek, przyznane zostało w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 3. pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się na zasadach określonych w jego regulaminie;
 4. zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Rady Powiatu Głogowskiego nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GŁOGOWIE

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie,
a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Osoby w sytuacji kryzysu wymagają systemowej, wszechstronnej pomocy: prawnej, ekonomicznej, medycznej, społecznej i psychologicznej.

Kryzys może dotknąć każdego! Pamiętnej nie jesteś sam!

Kryzys wymaga natychmiastowego działania. Nie musi być zjawiskiem szkodliwym. Właściwa reakcja wobec kryzysu, rozwiązanie go, odzyskanie równowagi czy nabycie nowych umiejętności w sposobie funkcjonowania są możliwe do osiągnięcia!      

Dlatego osoba w kryzysie to:

 • Osoba podatna na zmiany.
 • Znaczenie ma pomaganie w najwcześniejszej fazie.
 • Pomyślne przebycie kryzysu psychologicznego stwarza możliwość rozwoju i wzrostu osobistego. To szansa na nabycie nowych umiejętności radzenia sobie.

Z pomocy mogą korzystać osoby znajdujące się w sytuacji kryzysu z powodu:

 • Przemocy fizycznej lub/oraz psychicznej.
 • Konfliktów w rodzinie (np. rozwód, separacja).
 • Straty dóbr, wartości psychicznych, duchowych.
 • Śmierci bliskiej osoby.
 • Ciężkiej choroby.
 • Choroby bliskiej osoby.
 • Zagrożenia samobójstwem.
 • Niepoodziewanych wydarzeń losowych (np. wypadek), katastrofy, klęski żywiołowe.
 • Uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, internetu.
 • Problemów wynikających z bezdomności.
 • Gwałtów i nadużyć seksualnych (np. mobbing).
 • Nagłej utraty pracy.

Zachęcamy do kontaktu jeżeli:

 • Spostrzegasz, że to, co się dzieje obecnie w Twoim życiu jest dla Ciebie trudne, zagraża Twojemu bezpieczeństwu i potrzebom, odbiera Ci radość, poczucie sensu
  i chęć życia.
 • Nie wiesz jak poradzić sobie z trudną sytuacją, jesteś przerażony, masz poczucie bezradności i wyczerpania własnych sił, boisz się utraty kontroli, doświadczasz uczuć gniewu, złości, wstydu, rozpaczy.
 • Nie rozumiesz tego, co dzieje się obecnie w Twoim życiu, nie możesz się na niczym skupić, myślisz ciągle o tym, co się wydarzyło, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia
  z trudnej sytuacji, czujesz się rozbity.
 • Dotychczasowe sposoby rozwiązania Twojego problemu okazały się nieskuteczne, czujesz się coraz bardziej przytłoczony.
 • Zaburzeniom ulegają Twoje rytmy życiowe/zwyczaje (bezsenność lub nadmierna senność, zmniejszenie lub wzmożenie apetytu), odczuwasz dolegliwości pochodzące
  z różnych miejsc w ciele.

Cele realizowane przez psychologa i pedagoga:

 • Wsparcie emocjonalne.
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
 • Zredukowanie napięcia.
 • Konfrontowanie z rzeczywistością.
 • Ocena dotychczasowych sposobów radzenia sobie z problemem.
 • Odwołanie do sprawdzonych sposobów radzenia sobie.
 • Pomoc w konkretnych sprawach.
 • Stworzenie planu pracy.

Bezpośrednie wsparcie pomaga:

 • Zmniejszyć niepokój.
 • Odczuć przez osobę, że w obecnie nie musi być silna i zdolna do działania.
 • Wyrazić potrzeby bezpieczeństwa, zależności oraz konfrontacji z tymi potrzebami.
 • Poczuć osobie, że jest wartościowa, ma wpływ na swoje życie, może sobie pomóc
  i zacząć realizować swoje plany.
 • Upewnić osobę, że nie musi podejmować natychmiastowych działań, że ma czas na analizowanie uczuć, poszukiwanie sposobów poradzenia sobie zanim podejmie jakieś działanie.
 • Nie czuć samotności, opuszczenia.
 • Wyrazić doświadczane uczucia np. rozpaczy, złości, gniewu, żalu.

Zadania Ośrodka Interwencji  Kryzysowej.

 1. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu będącego skutkiem przemocy domowej lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych z innych powodów.
 2. Udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb również poradnictwa socjalnego, prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.
 3. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej.
 4. Prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych.
 5. Inicjowanie i podejmowanie interwencji oraz koordynacja działań związanych z podjętą interwencją.
 6. Odizolowanie osoby/rodziny od osoby stosującej przemoc i/lub środowiska stwarzającego zagrożenie.
 7. Organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.
 8. Współpraca z innymi podmiotami oraz organizacjami uczestniczącymi bezpośrednio w pomocy osobom dotkniętym kryzysem.
 9. Prowadzenie krótkoterminowej terapii osób będących w kryzysie.
 10. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.
 11. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
 12. Konsultacje/doradztwo dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Głogowskiego.
 13. Realizacja programów: korekcyjno-edukacyjnego i psychologiczno-terapeutycznego skierowanych do osób stosujących przemoc.

Procedura postępowania i warunki udzielania pomocy.

 1. Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej może skorzystać każda osoba znajdująca się w sytuacji kryzysowej, doświadczająca przemocy w rodzinie.
 2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby bez względu na dochód.
 3. Osoba/rodzina, poza schronieniem, ma możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, socjalnego i prawnego.
 4. Z osobą ubiegającą się pomoc w formie schronienia przeprowadzana jest ankieta wstępna określająca spełnianie warunków do skierowania.
 5. Procedura dotycząca skierowania osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (schronienia) realizowana jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie wydaje skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej  (do trzech miesięcy)     w formie schronienia.
 7. Osoba/rodzina korzystająca ze schronienia jest zobowiązana do współdziałania w rozwiązywaniu jej trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywną współpracę z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz do aktywnego udziału we wszystkich wskazanych formach pomocy.
 8. Udzielenie schronienia osobie/rodzinie wyklucza:
 9. stan nietrzeźwości lub stan wskazujący na użycie środków odurzających,
 10. stan zdrowia wskazujący na możliwość zagrożenia dla innych mieszkańców lub pracowników,
 11. posiadanie informacji świadczących o popełnieniu przestępstwa lub ściganiu przez upoważnione organy.
 12. W przypadku braku podstaw do udzielenia schronienia osobie/rodzinie
  w ramach interwencji kryzysowej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodka Interwencji Kryzysowej informują osobę/rodzinę o innych ośrodkach lub placówkach, do których zakresu zadań należy świadczenie pomocy społecznej.
 13. Osoba/rodzina przebywająca w schronieniu zobowiązana jest do niezwłocznego jego opuszczenia, po upływie okresu wskazanego w skierowaniu wydanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Kontakt:

 • Głogów, ul. Słowiańska 13
 • Tel: 76/ 834 10 03 Fax: 76/ 837 35 01

poradnictwo rodzinne 76/ 834 10 06

psycholog 789 201 294

 • Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

godziny pracy psychologa:

poniedziałek 8.00-15.30

wtorek 8.30-17.00

środa-piątek 8.00-16.00

 • pcpr.glogow.pl
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wskazana wcześniejsza rejestracja telefoniczna                                                 

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi:

W celu zapewnienia naszym klientom profesjonalnej pomocy na każdej płaszczyźnie objętej kryzysem współpracujemy z takimi instytucjami jak:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej (miejski i gminne)
 • Komenda Powiatowa Policji
 • Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
 • Zespoły Interdyscyplinarne funkcjonujące w mieście i Powiecie Głogowskim
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
 • Sąd Rejonowy
 • Centrum Pomocy Dzieciom, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”

List intencyjny o partnerstwie publiczno - społecznym - czytaj więcej [PDF, 356KB]

image1

Rozmowa z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie Panią Krystyną Piasecką – Olejniczak

NIK jako dobry przykład formy współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczący m.in. realizacji zadań sportu i rekreacji wskazała zawarcie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie porozumienia w formie partnerstwa publiczno - społecznego z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Po raz pierwszy na tak dużą skalę zostało podpisane Porozumienie o partnerstwie publiczno – społecznym pomiędzy jednostka organizacyjną powiatu, a organizacjami pozarządowymi. Była Pani inicjatorem zawarcia tego Porozumienia?

Tak, było to z jednej strony zwieńczenie dotychczasowej współpracy, a z drugiej strony początek realizacji szeroko rozumianego porozumienia w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów z wykorzystaniem potencjału wspólnie opracowanych projektów z uwzględnieniem ogromnego potencjału tkwiącego w organizacjach.

Z tego wynika, że ta współpraca była już wcześniej podejmowana. Na czym polegała?

Od początku powstania naszej instytucji dostrzegaliśmy zdolności organizacji pozarządowych  do podejmowania wspólnych inicjatyw. To było oczywiste, że w sferze zadań społecznych nawiążemy nić porozumienia. Choć przyznam, że jeszcze 16 lat temu nie dla wszystkich było to zrozumiałe. Dzięki kontaktom z organizacjami pozarządowymi ustaliliśmy jakie występują na naszym terenie luki w systemie. Ze względu na to, ze organizacje pozarządowe zrzeszają wiele osób, posiadają ogromne rozeznanie co do występujących potrzeb, dlatego głównym obszarem naszego współdziałania były inicjatywy i działania zmierzające do zwalczania barier funkcjonalnych i społecznych w różnych dziedzinach życia społecznego, promowania i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez integrację społeczności lokalnej, zwalczania dyskryminacji w zatrudnieniu, edukacji, opiece zdrowotnej,  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych.

Już w pierwszym roku naszego istnienia podjęliśmy się wraz z naszymi partnerami organizacji Obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych i Seniorów. To ogromne przedsięwzięcie polegało na organizacji szeregu imprez, jak np. targi rehabilitacyjne, przegląd twórczości osób niepełnosprawnych i seniorów, prelekcje dotyczące różnych rodzajów niepełnosprawności. Wszystkie te działania odbywały się początkowo w jednym dniu i z uwagi na duże zainteresowanie w Hali Widowiskowo – Sportowej, a w następnych latach odbywały się już w różnych miejscach i trwały tydzień. Do współpracy włączyły się również inne podmioty, co spowodowało duże pobudzenie środowiska osób niepełnosprawnych i seniorów. Wspólnie organizowaliśmy dni otwarte instytucji i organizacji pozarządowych, a także zawody wędkarskie, spartakiady sportowe, konkursy literackie, na obiekt bez barier i inne. Obchody na stałe wpisały się w kalendarz naszych lokalnych inicjatyw. Wspólnie tworzyliśmy wnioski o dofinasowanie do tych imprez. Udawało nam się pozyskać środki zewnętrzne, szczególnie na wynajęcie obiektów i nagrody dla uczestników imprez.

 

Czy otrzymali Państwo wsparcie od samorządów lokalnych?

Oczywiście. Samorządy lokalne akceptowały nasze działania, nie tylko obejmując je honorowym patronatem, ale też we wszystkich imprezach uczestniczyli. Dziś z perspektywy czasu dostrzegam bardzo pozytywne podejście władz do naszych inicjatyw, zarówno starostów, prezydentów, radnych czy wójtów. Faktycznie samorządowcy chętnie angażowali się do udziału w różnych przedsięwzięciach. Najbardziej spektakularny był mecz koszykarzy mistrzów kraju na wózkach inwalidzkich. Doszliśmy do wniosku, że najlepiej gdy to właśnie samorządowcy usiądą na wózkach inwalidzkich i stoczą tą nierówną walkę z koszykarzami. Widziałam, że trudno im było jednocześnie chwytać piłkę i jechać na wózku sportowym.                    To było wydarzenie, które do dziś wspominamy. Podobnie jak mecz siatkówki na siedząco. Ciekawą inicjatywą był bieg po rondzie, a zaznaczyć należy, że jest ono największe w Europie.

 

A z ciekawości zapytam kto mecz w kosza wygrał?

Mistrzowie zrobili swoje, pozwolili, aby samorządowcy wykonali jeden honorowy rzut. I właśnie takie i inne działania pokazywały samorządowcom jakie potrzeby mają osoby niepełnosprawne. Bezpośrednie doświadczenie spowodowało, że władze lokalne zwróciły uwagę na istniejące bariery architektoniczne i społeczne, a przede wszystkim konieczność ich ograniczenia. Od wielu lat organizujemy marsze integracyjne, podczas których wręczamy petycje z konkretnymi potrzebami różnych środowisk osób niepełnosprawnych. Odnoszę bardzo pozytywne wrażenie, że ten wykaz potrzeb jest z roku na rok krótszy, a to oznacza, że większość oczekiwań jest na bieżąco realizowana. Obiektywnie stwierdzam, że nasze miasto staje się z roku na rok bardziej przyjazne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i starszych.

 

Proszę opowiedzieć o tych działaniach. Jak porozumienie umożliwiło wspólne pozyskiwanie środków zewnętrznych przez partnerów? Jakie inicjatywy zostały podjęte?

Główny cel to łatwiejsze pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Partnerstwo to jest pewnego rodzaju koalicja i nasza współpraca na pewno stała się bardziej intensywna. Poszukujemy obszarów, gdzie można by było pisać projekty na wypełnienie tych białych plam, dotyczące ekonomii społecznej, różnego rodzaju ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych, projektów innowacyjnych. Porozumienie między jednostką samorządową, a organizacjami pozarządowymi jest szczególnie istotne i celowe. Organizacje mają bardzo dobry kontakt ze społeczeństwem, z osobami niepełnosprawnymi, z osobami starszymi. Wiedzą, jakie są potrzeby. Chodzi nam właśnie o to, żeby był łatwiejszy dostęp do tych osób wymagających wsparcia. Dlatego powstał projekt dotyczący asystentów dla osób niepełnosprawnych.

 

Skąd wziął się pomysł na zawarcie takiego porozumienia?

Moim zdaniem partnerstwo publiczno - społeczne stanowi modelowy przykład rozwoju usług społecznych. Chodziło nam o nadanie odpowiedniego znaczenia inicjatywom obywatelskim,                z udziałem sektora organizacji pozarządowych, poprzez tworzenie warunków dla rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, dialogu obywatelskiego, postaw obywatelskich kształtujących różnorodne formy partycypacji społecznej, a tym samym przyczynienie się do dynamicznego rozwoju usług społecznych. Dzięki partnerstwu wspieramy działania mające na celu wzmocnienie miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji usług społecznych. Wsparcie obejmuje te sfery działalności pożytku publicznego, które stanowią istotne obszary związane z wykluczeniem społecznym. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę dostępu do usług społecznych, dzięki aktywności trzeciego sektora stanowi pomoc w dotarciu do grup szczególnie zagrożonych wykluczeniem. Kompleksowość i komplementarność, jako zasady tworzące podstawy dla właściwego podziału ról między partnerami życia publicznego, w zakresie zadań publicznych, w szczególności w kontekście działalności pożytku publicznego, której społeczna użyteczność odnosi się do najistotniejszych kwestii społecznych, powinny stanowić warunek konieczny, istotne kryteria wiążące proces budowy strategii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w spójne, systemowe działania. Nasze partnerskie organizacje to silne organizacje posiadające, oprócz kapitału ludzkiego posiadają także potencjał wewnętrzny, sferę organizacyjną, zasoby techniczne i rzeczowe. Są wyspecjalizowane w obszarze swoich zadań statutowych, profesjonalnie uczestniczą w kształtowaniu procesów rozwoju miasta i powiatu, aktywnie uczestniczą w kształtowaniu polityki społecznej na terenie miasta i powiatu. Zostały zaangażowane w tworzenie dokumentów strategicznych, takich jak: Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych.

 

Na czym polega współpraca merytoryczna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie z organizacjami pozarządowymi?

Dla mnie najważniejszą zasadą współpracy jest wspólny dialog. Stały kontakt z przedstawicielami organizacji pozarządowych przynosi wiele satysfakcji i inspiracji. Partnerstwo pozwala nam konsultować różne pomysły w celu wypracowania wspólnej koncepcji działań. Wykorzystujemy wspólny potencjał, wiedzę fachową, umiejętności i doświadczenia partnerów. Szczególne miejsce zajmują organizacje pozarządowe, z którymi od początku funkcjonowania naszej jednostki podejmowaliśmy wiele cennych inicjatyw. Współpraca ta opiera się na merytorycznych działaniach skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i starszych, jak na przykład udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z innych źródeł publicznych czy funduszy celowych. Opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej. Wspieramy akcje promującą przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizacja wspólnych konferencji i seminariów. Organizacje mają możliwość wykorzystywać wiedzę profesjonalistów pracujących w naszej jednostce. Naszym wspólnym zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb. Rozumiemy również swoją rolę polegającą na udzielaniu wsparcia w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych na działania prowadzone przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców. Organizujemy spotkania i szkolenia w tym zakresie. Wspieramy organizacje pozarządowe udzielając poparcia w postaci listów referencyjnych.

Co miesiąc opracowujemy Kalendarz inicjatyw podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów i zamieszczamy na naszej stronie internetowej, co jest świetną metodą na dotarcie do osób z ofertą, a zwłaszcza sprzyja popularyzowaniu działalności organizacji pozarządowych. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem szczegółowej bazy danych o organizacjach pozarządowych, z którymi zawarliśmy partnerstwo publiczno – społeczne na naszej stronie internetowej.

W ubiegłym roku wydaliśmy Kompendium o lokalnych podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej na terenie Powiatu Głogowskiego. To unikatowa pozycja informatora zawierającego podstawowe informacje teleadresowe zarówno o instytucjach, jak i o organizacjach. Jesteśmy też inicjatorami szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych, zwłaszcza w zakresie opracowywania wniosków o różnego rodzaju dofinansowania. Podczas ostatnio wspólnie organizowanej konferencji „Razem dla współpracy” przedstawiłam wyniki przeprowadzonej przez naszą kadrę sondy ulicznej „Osoby niepełnosprawne w oczach mieszkańców Głogowa”. Wyniki tej sondy były obiecujące. Okazało się, że osoby do 40 roku życia mają bardze pozytywne spojrzenie na osoby niepełnosprawne, natomiast im starsze osoby, tym bardziej negatywnie postrzegały funkcjonowanie tych osób.

Jako instytucja jesteśmy otwarci na innowacyjność, chętnie promujemy działania nowatorskie, których na naszym terenie jeszcze nie było. Przy współpracy ważna jest dla nas zasada pomocniczości polegająca na udzielaniu wszelkiego wsparcia organizacjom pozarządowym oraz umożliwianiu realizacji zadań publicznych w różnych formach. Przy czym kierujemy się tu zasadą suwerenności stron, to znaczy respektujemy odrębność i suwerenność poszczególnych partnerów, którzy działają na rzecz zorganizowanych grup mieszkańców. W ten sposób uznajemy ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Wraz z partnerami uwzględniamy działania na rzecz grup będących w trudniejszym położeniu, nie dyskryminowanie żadnej z grup, włączanie w realizowane działania kwestii przeciwdziałania dyskryminacji. Inaczej mówiąc dbamy o równość szans każdej grupy niepełnosprawnych i seniorów, którzy działają w naszym partnerstwie. Oczywiście podstawą naszej działalności jest wzajemne zaufanie dlatego na bieżąco informujemy się o wszelkich działaniach podejmowanych przez partnerów. 

W organizacjach pozarządowych tkwi ogromna siła, co widać szczególnie gdy nasza akcja polega np. na organizacji marszu integracyjnego wraz ze zgromadzeniem publicznym, podczas którego wręczamy władzom miasta i powiatu petycję dotyczącą aktualnych potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów.  Mobilizacja tych środowisk jest imponująca, co wskazuje na integrację środowisk lokalnych. Poprzez wspólne prowadzenie tak zróżnicowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów możemy być dumni, że zwiększyła się aktywność społeczna, podniosła się wiedza na temat różnorodnych form organizowania się.

 

Tyle działań Państwo podejmujecie, czy czegoś szczególnego oczekujecie?

Mamy też marzenia. Naszym wspólnym marzeniem jest posiadanie jednego miejsca niezbędnego do integracji i spotkań organizacji pozarządowych stanowiącego przestrzeń                    do wspólnych działań. Oczekujemy, że dzięki zawiązanemu partnerstwu nastąpi poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i seniorów i zaspokojone zostaną potrzeby społeczne oraz że zwiększy się aktywność społeczności lokalnych Powiatu Głogowskiego na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów społecznych.

Intencją partnerów niniejszego porozumienia jest zawiązanie partnerstwa publiczno - społecznego, dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju i upowszechniania pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów na terenie Powiatu Głogowskiego.

image2

Sygnatariuszami Listu byli:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie - reprezentowane przez Dyrektora - Panią Krystynę Piasecką – Olejniczak
 2. Cisi Pracownicy Krzyża w Głogowie - reprezentowani przez Siostrę Przełożoną Małgorzatę Malską
 3. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Głogowie reprezentowany przez Prezesa - Pana Andrzeja Adamka
 4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Głogowie reprezentowane przez Prezesa - Pana Stanisława Stolarczyka
 5. Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie - reprezentowane przez Prezesa - Pana Mieczysława Zajączkowskiego
 6. Polski Związek Niewidomych w Głogowie - reprezentowany przez Prezesa - Panią Krystynę Kwolek
 7. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów byłych Pracowników KGHM „Polska Miedź” w Głogowie - reprezentowane przez Prezesa - Pana Stanisława Kuca
 8. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SONAR w Głogowie - reprezentowane przez Prezesa - Pana Norberta Penzę
 9. Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie” - reprezentowane przez Prezesa - Panią Urszulę Murzyńską
 10. Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących TON w Głogowie – reprezentowane przez Prezesa - Pana Wiesława Dropa

Organizacje pozarządowe mogą wzajemnie ze sobą współpracować w formie:

 • sieci – oparta na luźnych, nieformalnych zasadach, tworzona głównie w celu wymiany informacji;
 • koalicji – dzielą się nie tylko informacjami, ale także własnymi środkami i zasobami, a członkostwo w niej jest bardziej stabilne niż w sieci;
 • federacja – budowana przez organizacje tworzące wzajemne powiązania wokół konkretnego i dalekosiężnego celu, przyjmuje sformalizowaną strukturę i zasady działania zawarte w statucie oraz innych oficjalnych dokumentach.

UWAGA!

Federacja to podmiot posiadający osobowość prawną, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako związek stowarzyszeń stworzony przez organizacje pozarządowe (a nie osoby fizyczne).

Zasady powoływania i działania federacji są określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Najczęściej w nazwach federacji spotyka się słowa: związek, forum, partnerstwo, wspólnota.

Zgodnie z art. 6 ustawy o sporcie także co najmniej trzy kluby sportowe mogą utworzyć związek sportowy w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.

Wśród działających w Polsce federacji możemy wyróżnić kilka ich typów:

 • branżowe – skupione wokół tego samego obszaru problemowego, np. pomocy społecznej (Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS), niepełnosprawności (sejmiki osób niepełnosprawnych), ekologii (Polska Zielona Sieć);
 • terytorialne – skupiające organizacje z tego samego terenu (np. gminy, powiatu, województwa, kraju), np. Bytomska Rada Organizacji Pozarządowych, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych;
 • jednolite – skupiające organizacje o podobnych celach, standardach i modelach działania, np. Federacja Polskich Banków Żywności, Sieć SPLOT.

Do najczęstszych zadań federacji należą:

 • rzecznictwo w sprawach organizacji członkowskich, lobbing na rzecz stanowienia prawa i procedur sprzyjających rozwojowi tych organizacji;
 • świadczenie usług dla organizacji członkowskich (a także innych organizacji i instytucji), głównie w zakresie prowadzonej przez nie działalności;
 • wyznaczanie standardów działania członków federacji, np. uchwalenie karty etycznej stanowiącej podstawę działań organizacji członkowskich.

Członkostwo w federacji daje ich członkom również inne korzyści, np.:

 • stały kontakt z organizacjami o podobnym profilu albo terenie działania, a tym samym możliwość wzajemnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów lub podejmowania wspólnych projektów;
 • poczucie siły i bezpieczeństwa, szczególnie istotne w sytuacji zagrożeń zewnętrznych i pojawiających się trudności – podmioty zrzeszone w federacji stanowią wspólnie dużo większą siłę niż pojedyncza organizacja.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ „MAGNOLIA” W GŁOGOWIE

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO UBIEGANIA SIĘ O UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ?

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

JAKA DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE DECYZJI KIERUJĄCEJ DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ?

Do domu kieruje się na podstawie:

pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku, o którym mowa powyżej dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku, gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

W przypadku, gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej.

Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej) właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej. W przypadku Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie, upoważniony do wydawania decyzji na podstawie upoważnienia Starosty będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Podstawą do wydania decyzji o umieszczeniu jest decyzja kierująca i ustalająca odpłatność.

Jaka jest odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie i kto jest obowiązany do jej uiszczenia?

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala starosta i ogłasza                      w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w 2020 r. – 4 244,00 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • Mieszkaniec domu,
 • Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
  – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –  w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

 1. Z emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. Z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Dane adresowe Ośrodka:

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie

Neptuna 22/24
67-200 Głogów
Telefon: +48 76 833 22 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” – Filia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie

Norwida 3

67-200 Głogów

Telefon: +48 76 834 13 66

Informacje udzielane są pod numerem telefonu:

+48 76 837 35 03

WNIOSKI DO POBRANIA

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GŁOGOWIE

Na terenie Powiatu Głogowskiego  działa Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie.

Decyzję administracyjną o skierowaniu do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie i ponoszeniu odpłatności za korzystanie z usług Ośrodka wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie z upoważnienia Starosty Powiatu Głogowskiego.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE W FORMIE KORZYSTANIA Z USŁUG W POWIATOWYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W GŁOGOWIE?

O udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy może starać się osoba, która ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych, cierpiących na zaburzenia natury psychicznej i/lub niepełnosprawność intelektualną, zamieszkałych teren Powiatu Głogowskiego i powiatów ościennych.

ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKA WSPARCIA

Wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych.
 • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie.

Pierwsza decyzja kierująca do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas potrzebny na ocenę przez zespół wspierająco-aktywizujący Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie możliwości kompleksowej pomocy dla nowego Uczestnika oraz przygotowanie dla niego indywidualnego programu (indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego dla Uczestnika).

Przed upływem okresu na jaki wydana została pierwsza decyzja kierująca na pobyt w Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie, Uczestnik powinien wypełnić wniosek o przedłużenie pobytu w placówce i złożyć go do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie pobytu nie jest wymagana aktualizacja zaświadczeń lekarskich.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie i zespół wspierająco – aktywizujący ośrodka, dokument przekazany zostanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w celu przedłużenia decyzji dotyczącej  pobytu uczestnika w Ośrodku, którą poprzedza wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika właściwego ośrodka pomocy społecznej.

ZASADY USTALENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W POWIATOWYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się opłatę w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dane adresowe Ośrodka:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie

Neptuna 33
67-200 Głogów
Telefon: +48 76 833 94 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: +48 76 837 35 03

Kryzys

Jest to przejściowy stan braku równowagi wewnętrznej, wywołany przez krytyczne wydarzenie, bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć. Powoduje przeciążenie zdolności osoby do skutecznego radzenia sobie. Osoba nim dotknięta doświadcza trudności w realizacji swoich ważnych celów życiowych oraz traci kontrolę nad własnym życiem. Poczucie załamania wyraża się: apatią, przygnębieniem, poczuciem winy, lękiem osiągającym duże nasilenie. Kryzys ma charakter przełomowy, zwrotny, w którym decyduje się stan zdrowia człowieka, jakość jego relacji z innymi, kierunek dalszego rozwoju.

Zjawiska kryzysowe to: reakcje kryzysowe, kryzysy rozwojowe i emocjonalne, krytyczne wydarzenia.

Kryzys wymaga natychmiastowego działania. Nie musi być zjawiskiem szkodliwym. Właściwa reakcja wobec kryzysu, rozwiązanie go, odzyskanie równowagi czy nabycie nowych umiejętności w sposobie funkcjonowania są możliwe do osiągnięcia!       

Dlatego osoba w kryzysie to:

 • Osoba podatna na zmiany.
 • Znaczenie ma pomaganie w najwcześniejszej fazie.
 • Pomyślne przebycie kryzysu psychologicznego stwarza możliwość rozwoju i wzrostu osobistego. To szansa na nabycie nowych umiejętności radzenia sobie.

Z pomocy mogą korzystać osoby znajdujące się w sytuacji kryzysu z powodu:

 • Przemocy fizycznej lub/oraz psychicznej.
 • Konfliktów w rodzinie (np. rozwód, separacja).
 • Straty dóbr, wartości psychicznych, duchowych.
 • Śmierci bliskiej osoby.
 • Ciężkiej choroby.
 • Choroby bliskiej osoby.
 • Zagrożenia samobójstwem.
 • Niepoodziewanych wydarzeń losowych (np. wypadek), katastrofy, klęski żywiołowe.
 • Uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, internetu.
 • Problemów wynikających z bezdomności.
 • Gwałtów i nadużyć seksualnych (np. mobbing).
 • Nagłej utraty pracy.

Zachęcamy do kontaktu jeżeli:

 • Spostrzegasz, że to, co się dzieje obecnie w Twoim życiu jest dla Ciebie trudne, zagraża Twojemu bezpieczeństwu i potrzebom, odbiera Ci radość, poczucie sensu
  i chęć życia.
 • Nie wiesz jak poradzić sobie z trudną sytuacją, jesteś przerażony, masz poczucie bezradności i wyczerpania własnych sił, boisz się utraty kontroli, doświadczasz uczuć gniewu, złości, wstydu, rozpaczy.
 • Nie rozumiesz tego, co dzieje się obecnie w Twoim życiu, nie możesz się na niczym skupić, myślisz ciągle o tym, co się wydarzyło, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia
  z trudnej sytuacji, czujesz się rozbity.
 • Dotychczasowe sposoby rozwiązania Twojego problemu okazały się nieskuteczne, czujesz się coraz bardziej przytłoczony.
 • Zaburzeniom ulegają Twoje rytmy życiowe/zwyczaje (bezsenność lub nadmierna senność, zmniejszenie lub wzmożenie apetytu), odczuwasz dolegliwości pochodzące
  z różnych miejsc w ciele.

Cele realizowane przez psychologa i pedagoga:

 • Wsparcie emocjonalne.
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
 • Zredukowanie napięcia.
 • Konfrontowanie z rzeczywistością.
 • Ocena dotychczasowych sposobów radzenia sobie z problemem.
 • Odwołanie do sprawdzonych sposobów radzenia sobie.
 • Pomoc w konkretnych sprawach.
 • Stworzenie planu pracy.

Bezpośrednie wsparcie pomaga:

 • Zmniejszyć niepokój.
 • Odczuć przez osobę, że w obecnie nie musi być silna i zdolna do działania.
 • Wyrazić potrzeby bezpieczeństwa, zależności oraz konfrontacji z tymi potrzebami.
 • Poczuć osobie, że jest wartościowa, ma wpływ na swoje życie, może sobie pomóc
  i zacząć realizować swoje plany.  
 • Upewnić osobę, że nie musi podejmować natychmiastowych działań, że ma czas na analizowanie uczuć, poszukiwanie sposobów poradzenia sobie zanim podejmie jakieś działanie.
 • Nie czuć samotności, opuszczenia.
 • Wyrazić doświadczane uczucia np. rozpaczy, złości, gniewu, żalu.

Kontakt:

 • Głogów, ul. Słowiańska 13
 • Tel: 76/ 834 10 03 Fax: 76/ 837 35 01

poradnictwo rodzinne 76/ 834 10 06

psycholog 789 201 294

 • Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

godziny pracy psychologa:

poniedziałek 8.00-15.30

wtorek 8.30-17.00

środa-piątek 8.00-16.00

 • pcpr.glogow.pl
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wskazana wcześniejsza rejestracja telefoniczna

 

DYREKTOR

 • mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak - Dyrektor

ZESPÓŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • mgr Anna Rybka - Starszy inspektor ds. osób niepełnosprawnych
 • mgr Karolina Czachowska - Pomoc biurowa
 • mgr Monika Borkowska - Starszy pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ I POMOCY INSTYTUCJONALNEJ

 • mgr Monika Ignasiak - Starszy pracownik socjalny
 • mgr Karolina Darnikowska - Pracownik socjalny
 • mgr Ewa Szatkowska - Pracownik socjalny

BIURO PROJEKTU

 • mgr Anna Skiba -Wota - Pracownik administracyjny Biura Projektu

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

 • mgr Maria Magdalena Pluta - Konsultant - pedagog
 • mgr Izabela Jankiewicz - Psycholog

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • mgr Renata Rossa - Główny księgowy
 • mgr Arleta Borowczyk - Starszy inspektor ds. kadr i płac
 • mgr Agnieszka Ficek - Inspektor ds. administracyjno - gospodarczych

OBSŁUGA PRAWNA

 • mgr Robert Leśniak - Radca prawny