Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Klub dla osób niepełnosprawnych „Tęczowe Motyle” jest formą wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w szczególności absolwentów i uczniów „Szkoły Życia”. Klub działa dwa razy w tygodniu poniedziałek i czwartek w godzinach 15.00 - 18.00. Klub działa w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Cele Klubu

 • umożliwienie osobom niepełnosprawnym przystosowania do samodzielnego życia w środowisku,
 • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności życia codziennego,
 • wsparcie w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i interpersonalnych,
 • utrzymywanie uczestników w dobrej formie fizycznej, psychicznej i intelektualnej,
 • wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, kształtowanie zaradności życiowej, samodzielności i niezależności w myśleniu i działaniu,
 • umożliwienie aktywnego życia,
 • tworzenie możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej.

Usługi dla osób niepełnosprawnych realizowane w  Klubie obejmują rehabilitację społeczną, rozumianą jako system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych i terapeutycznych umożliwiających osobom niepełnosprawnym w miarę samodzielną egzystencję i integrację społeczną.

Cele te realizowane są poprzez:

 1. Zajęcia terapeutyczne w zakresie umiejętności społecznych i interpersonalnych - rozwiązywania problemów, motywowanie do aktywności w oparciu o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, trening konstruktywnych zachowań mający na celu naukę rozpoznawania emocji pozytywnych i negatywnych, asertywności, trening budowania zespołu.
 2. Poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin obejmujące – zajęcia indywidualne i grupowe.
 3. Grupa wsparcia dla rodzin podopiecznych.
 4. Terapię  zajęciową obejmującą – zajęcia plastyczne z użyciem farb, kredek, tuszu, wełny, plasteliny, zajęcia manualne, plastyka użytkowa, rękodzieło artystyczne, wykorzystanie techniki decoupage, zajęcia z zakresu pracy twórczej i inne.
 5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego obejmujący – wycieczki, kino, wystawy, muzykoterapia, relaksacja.
 6. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych tj. gimnastyka przy muzyce, spacery, wycieczki, zajęcia w sali do ćwiczeń.
 7. Uczestnictwo w grach  i zabawach wspomagających  koncentrację i uwagę.
 8. Zajęcia klubowe polegające na uczestnictwie w grach planszowych, projekcjach filmowych, rozmowach towarzyskich.
 9. Uczestnicy Klubu biorą udział w innych zajęciach ustalonych wspólnie z Kadrą Klubu, np. terapii sensorycznej i zajęciach logopedycznych.
 10. Spotkania integracyjne i zajęcia środowiskowe polegające na organizacji oraz uczestnictwie we wspólnych imprezach integracyjnych tj. festyny, ogniska, grille, wycieczki i wyjazdy turystyczno - krajoznawcze, imprezy.

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestników Klubu, ich stopnia niepełnosprawności, zainteresowań oraz stanu psychicznego i fizycznego.

Procedura przyjęcia do Klubu

 1. Warunkiem udziału w zajęciach Klubu jest złożenie pisemnego wniosku wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności, pozytywna opinia Opiekuna Klubu i wyrażenie zgody Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.
 2. Po przyjęciu do Klubu uczestnik wypełnia deklarację uczestnictwa w Klubie oraz oświadczenie uczestnika Klubu dla Osób Niepełnosprawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady udziału w Klubie

 1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do czynnego udziału w zajęciach Klubu.
 2. Dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach powoduje skreślenie  z listy członków Klubu.
 3. Ponowne przyjęcie do Klubu wymaga złożenia podania.
 4. Z zajęć w Klubie należy korzystać w sposób nie zaburzający pracy prowadzącym zajęcia oraz innym członkom korzystającym z Klubu.
 5. Nie zastosowanie się do podstawowych zasad społecznych obowiązujących w Klubie może spowodować wykreślenie lub zawieszenie z członkostwa Klubu.
 6. Wykreślenie lub zawieszenie z członkostwa w Klubie odbywa się na podstawie pisemnego uzasadnienia Opiekuna Klubu złożonego do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Oprócz bieżącej działalności dla uczestników Klub organizowane są wyjazdy jedno i kilku dniowe w ciekawe miejsca w ramach propozycji.

Atutem Klubu dla Osób Niepełnosprawnych jest udział rodziców w życiu Klubu,  wspierają i angażują się w działania samopomocowe.

Życzymy miłego pobytu w Klubie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Głogowie

Krystyna Piasecka – Olejniczak

Klub dla osób niepełnosprawnych „Tęczowe Motyle”

Ul. Kościuszki 15A - Przychodnia Specjalistyczna

67-200 Głogów