Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Osobie usamodzielnianej opuszczającej pieczę zastępczą udzielane jest wsparcie
w zakresie uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, które polega
na umożliwieniu im pobytu w mieszkaniu chronionym. Mieszkanie chronione ma na celu przygotowanie osób, oczekujących na przydział własnego lokalu, do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz w integracji ze społecznością lokalną. Obecnie na terenie miasta funkcjonuje 1 mieszkanie chronione, gdzie przygotowane są trzy miejsca dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą.

Zasady przyznania pobytu w Mieszkaniu Chronionym:

  1. mieszkanie przeznaczone jest na potrzeby uczących się lub pracujących pełnoletnich osób opuszczających pieczę zastępczą (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), nieposiadających własnego mieszkania,
  2. prawo do zamieszkania w mieszkaniu chronionym mają osoby, którym świadczenie to, na ich wniosek, przyznane zostało w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego;
  3. pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się na zasadach określonych w jego regulaminie;
  4. zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwała Rady Powiatu Głogowskiego nr III/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku