Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ „MAGNOLIA” W GŁOGOWIE

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

KOMU PRZYSŁUGUJE PRAWO UBIEGANIA SIĘ O UMIESZCZENIE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ?

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, a której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

JAKA DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE DECYZJI KIERUJĄCEJ DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ?

Do domu kieruje się na podstawie:

pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;

rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku, o którym mowa powyżej dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku, gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

W przypadku, gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej.

Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu.

Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej oraz wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy (Ośrodek Pomocy Społecznej) właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej. W przypadku Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie, upoważniony do wydawania decyzji na podstawie upoważnienia Starosty będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Podstawą do wydania decyzji o umieszczeniu jest decyzja kierująca i ustalająca odpłatność.

Jaka jest odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie i kto jest obowiązany do jej uiszczenia?

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala starosta i ogłasza                      w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Magnolia” w 2020 r. – 4 244,00 zł.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • Mieszkaniec domu,
 • Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
  – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej –  w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącana:

 1. Z emerytury lub renty mieszkańca domu – przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 2. Z zasiłku stałego mieszkańca domu – przez ośrodek pomocy społecznej dokonujący wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

Dane adresowe Ośrodka:

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” w Głogowie

Neptuna 22/24
67-200 Głogów
Telefon: +48 76 833 22 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dom Pomocy Społecznej „Magnolia” – Filia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie

Norwida 3

67-200 Głogów

Telefon: +48 76 834 13 66

Informacje udzielane są pod numerem telefonu:

+48 76 837 35 03

WNIOSKI DO POBRANIA

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GŁOGOWIE

Na terenie Powiatu Głogowskiego  działa Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie.

Decyzję administracyjną o skierowaniu do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie i ponoszeniu odpłatności za korzystanie z usług Ośrodka wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie z upoważnienia Starosty Powiatu Głogowskiego.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE W FORMIE KORZYSTANIA Z USŁUG W POWIATOWYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W GŁOGOWIE?

O udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy może starać się osoba, która ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wymaga częściowej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych, cierpiących na zaburzenia natury psychicznej i/lub niepełnosprawność intelektualną, zamieszkałych teren Powiatu Głogowskiego i powiatów ościennych.

ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKA WSPARCIA

Wniosek o skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

Osoba zainteresowana do wniosku musi dołączyć następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych.
 • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeśli osoba takie posiada.

Następnym krokiem jest przekazanie przez ośrodek pomocy społecznej kompletu dokumentów wraz z wywiadem środowiskowym do jednostki kierującej, jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, które w drodze decyzji administracyjnej kieruje osobę do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie.

Pierwsza decyzja kierująca do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas potrzebny na ocenę przez zespół wspierająco-aktywizujący Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie możliwości kompleksowej pomocy dla nowego Uczestnika oraz przygotowanie dla niego indywidualnego programu (indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego dla Uczestnika).

Przed upływem okresu na jaki wydana została pierwsza decyzja kierująca na pobyt w Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie, Uczestnik powinien wypełnić wniosek o przedłużenie pobytu w placówce i złożyć go do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie pobytu nie jest wymagana aktualizacja zaświadczeń lekarskich.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie i zespół wspierająco – aktywizujący ośrodka, dokument przekazany zostanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w celu przedłużenia decyzji dotyczącej  pobytu uczestnika w Ośrodku, którą poprzedza wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika właściwego ośrodka pomocy społecznej.

ZASADY USTALENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W POWIATOWYM ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się opłatę w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dane adresowe Ośrodka:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Głogowie

Neptuna 33
67-200 Głogów
Telefon: +48 76 833 94 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu: +48 76 837 35 03