Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GŁOGOWIE

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie,
a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Osoby w sytuacji kryzysu wymagają systemowej, wszechstronnej pomocy: prawnej, ekonomicznej, medycznej, społecznej i psychologicznej.

Kryzys może dotknąć każdego! Pamiętnej nie jesteś sam!

Kryzys wymaga natychmiastowego działania. Nie musi być zjawiskiem szkodliwym. Właściwa reakcja wobec kryzysu, rozwiązanie go, odzyskanie równowagi czy nabycie nowych umiejętności w sposobie funkcjonowania są możliwe do osiągnięcia!      

Dlatego osoba w kryzysie to:

 • Osoba podatna na zmiany.
 • Znaczenie ma pomaganie w najwcześniejszej fazie.
 • Pomyślne przebycie kryzysu psychologicznego stwarza możliwość rozwoju i wzrostu osobistego. To szansa na nabycie nowych umiejętności radzenia sobie.

Z pomocy mogą korzystać osoby znajdujące się w sytuacji kryzysu z powodu:

 • Przemocy fizycznej lub/oraz psychicznej.
 • Konfliktów w rodzinie (np. rozwód, separacja).
 • Straty dóbr, wartości psychicznych, duchowych.
 • Śmierci bliskiej osoby.
 • Ciężkiej choroby.
 • Choroby bliskiej osoby.
 • Zagrożenia samobójstwem.
 • Niepoodziewanych wydarzeń losowych (np. wypadek), katastrofy, klęski żywiołowe.
 • Uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, internetu.
 • Problemów wynikających z bezdomności.
 • Gwałtów i nadużyć seksualnych (np. mobbing).
 • Nagłej utraty pracy.

Zachęcamy do kontaktu jeżeli:

 • Spostrzegasz, że to, co się dzieje obecnie w Twoim życiu jest dla Ciebie trudne, zagraża Twojemu bezpieczeństwu i potrzebom, odbiera Ci radość, poczucie sensu
  i chęć życia.
 • Nie wiesz jak poradzić sobie z trudną sytuacją, jesteś przerażony, masz poczucie bezradności i wyczerpania własnych sił, boisz się utraty kontroli, doświadczasz uczuć gniewu, złości, wstydu, rozpaczy.
 • Nie rozumiesz tego, co dzieje się obecnie w Twoim życiu, nie możesz się na niczym skupić, myślisz ciągle o tym, co się wydarzyło, nie jesteś w stanie znaleźć wyjścia
  z trudnej sytuacji, czujesz się rozbity.
 • Dotychczasowe sposoby rozwiązania Twojego problemu okazały się nieskuteczne, czujesz się coraz bardziej przytłoczony.
 • Zaburzeniom ulegają Twoje rytmy życiowe/zwyczaje (bezsenność lub nadmierna senność, zmniejszenie lub wzmożenie apetytu), odczuwasz dolegliwości pochodzące
  z różnych miejsc w ciele.

Cele realizowane przez psychologa i pedagoga:

 • Wsparcie emocjonalne.
 • Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
 • Zredukowanie napięcia.
 • Konfrontowanie z rzeczywistością.
 • Ocena dotychczasowych sposobów radzenia sobie z problemem.
 • Odwołanie do sprawdzonych sposobów radzenia sobie.
 • Pomoc w konkretnych sprawach.
 • Stworzenie planu pracy.

Bezpośrednie wsparcie pomaga:

 • Zmniejszyć niepokój.
 • Odczuć przez osobę, że w obecnie nie musi być silna i zdolna do działania.
 • Wyrazić potrzeby bezpieczeństwa, zależności oraz konfrontacji z tymi potrzebami.
 • Poczuć osobie, że jest wartościowa, ma wpływ na swoje życie, może sobie pomóc
  i zacząć realizować swoje plany.
 • Upewnić osobę, że nie musi podejmować natychmiastowych działań, że ma czas na analizowanie uczuć, poszukiwanie sposobów poradzenia sobie zanim podejmie jakieś działanie.
 • Nie czuć samotności, opuszczenia.
 • Wyrazić doświadczane uczucia np. rozpaczy, złości, gniewu, żalu.

Zadania Ośrodka Interwencji  Kryzysowej.

 1. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom w sytuacji kryzysu będącego skutkiem przemocy domowej lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych z innych powodów.
 2. Udzielenie natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb również poradnictwa socjalnego, prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.
 3. Prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej.
 4. Prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych.
 5. Inicjowanie i podejmowanie interwencji oraz koordynacja działań związanych z podjętą interwencją.
 6. Odizolowanie osoby/rodziny od osoby stosującej przemoc i/lub środowiska stwarzającego zagrożenie.
 7. Organizowanie systemu wsparcia i samopomocy społecznej dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.
 8. Współpraca z innymi podmiotami oraz organizacjami uczestniczącymi bezpośrednio w pomocy osobom dotkniętym kryzysem.
 9. Prowadzenie krótkoterminowej terapii osób będących w kryzysie.
 10. Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.
 11. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa.
 12. Konsultacje/doradztwo dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Głogowskiego.
 13. Realizacja programów: korekcyjno-edukacyjnego i psychologiczno-terapeutycznego skierowanych do osób stosujących przemoc.

Procedura postępowania i warunki udzielania pomocy.

 1. Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej może skorzystać każda osoba znajdująca się w sytuacji kryzysowej, doświadczająca przemocy w rodzinie.
 2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby bez względu na dochód.
 3. Osoba/rodzina, poza schronieniem, ma możliwość skorzystania z poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, socjalnego i prawnego.
 4. Z osobą ubiegającą się pomoc w formie schronienia przeprowadzana jest ankieta wstępna określająca spełnianie warunków do skierowania.
 5. Procedura dotycząca skierowania osób do Ośrodka Interwencji Kryzysowej (schronienia) realizowana jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie wydaje skierowanie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej  (do trzech miesięcy)     w formie schronienia.
 7. Osoba/rodzina korzystająca ze schronienia jest zobowiązana do współdziałania w rozwiązywaniu jej trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywną współpracę z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz do aktywnego udziału we wszystkich wskazanych formach pomocy.
 8. Udzielenie schronienia osobie/rodzinie wyklucza:
 9. stan nietrzeźwości lub stan wskazujący na użycie środków odurzających,
 10. stan zdrowia wskazujący na możliwość zagrożenia dla innych mieszkańców lub pracowników,
 11. posiadanie informacji świadczących o popełnieniu przestępstwa lub ściganiu przez upoważnione organy.
 12. W przypadku braku podstaw do udzielenia schronienia osobie/rodzinie
  w ramach interwencji kryzysowej, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Ośrodka Interwencji Kryzysowej informują osobę/rodzinę o innych ośrodkach lub placówkach, do których zakresu zadań należy świadczenie pomocy społecznej.
 13. Osoba/rodzina przebywająca w schronieniu zobowiązana jest do niezwłocznego jego opuszczenia, po upływie okresu wskazanego w skierowaniu wydanym przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Kontakt:

 • Głogów, ul. Słowiańska 13
 • Tel: 76/ 834 10 03 Fax: 76/ 837 35 01

poradnictwo rodzinne 76/ 834 10 06

psycholog 789 201 294

 • Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

godziny pracy psychologa:

poniedziałek 8.00-15.30

wtorek 8.30-17.00

środa-piątek 8.00-16.00

 • pcpr.glogow.pl
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wskazana wcześniejsza rejestracja telefoniczna                                                 

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi:

W celu zapewnienia naszym klientom profesjonalnej pomocy na każdej płaszczyźnie objętej kryzysem współpracujemy z takimi instytucjami jak:

 • Ośrodki Pomocy Społecznej (miejski i gminne)
 • Komenda Powiatowa Policji
 • Miejskie Centrum Wspierania Rodziny
 • Zespoły Interdyscyplinarne funkcjonujące w mieście i Powiecie Głogowskim
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
 • Sąd Rejonowy
 • Centrum Pomocy Dzieciom, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”