Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

USAMODZIELNIANI WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Osobą usamodzielnianą jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuściła:
- rodzinę zastępczą,
- rodzinny dom dziecka,
- placówkę opiekuńczo - wychowawczą.

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą może zostać objęta pomocą:

  1. pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki,
  2. pomocą pieniężna na zagospodarowanie,

3.pomocą pieniężną na usamodzielnienie.

Świadczenia pieniężne dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje administracyjne w sprawie przyznania świadczenia z upoważnienia Starosty wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku przez osobę usamodzielnianą. Osoby otrzymujące świadczenia, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie sytuacji życiowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń (zmiana szkoły lub zaprzestanie nauki).

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, w wysokości 526,00 zł (miesięcznie) przysługuje osobom usamodzielnianym jeżeli kontynuują naukę. Wyżej wymienioną pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak nic do ukończenia 25 roku życia. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 1 roku.

Wnioski do pobrania:

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie jest przyznawana jednorazowo. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1 200,00 zł, w wysokości nie niżej niż 1 577,00 zł ( 3 154,00 zł - w przypadku pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności). Wyżej wymienioną pomoc przyznaje się nie dłużej jednak nic do ukończenia 26 roku życia.

Wnioski do pobrania:

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje wychowankom, których dochód nie przekracza 1 200,00 zł. Wyżej wymienioną pomoc przyznaje się nie dłużej jednak nic do ukończenia 26 roku życia. Wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu usamodzielnienia uzależniona jest od formy pieczy zastępczej, w której wychowanek przebywał oraz od długości okresu przebywania w pieczy zastępczej:

- w przypadku, gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę zastępczą spokrewnioną, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie stanowi kwota 3 470,00 zł,

- w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze wysokość pomocy na usamodzielnienie stanowi kwota:

6 939,00 zł - dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

3 470,00 zł - dla osób przebywających w pieczy zastępczej prze okres od 2 do 3 lat,

1 735,00 zł - dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat.

Wnioski do pobrania:

Świadczenia pieniężne dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - Ustawa o pomocy społecznej

Osobą usamodzielnianą jest osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuściła:
- Młodzieżowy Ośrodek-Socjoterapeutyczny,
- Młodzieżowy Ośrodek-Wychowawczy,
- Schronisko dla Nieletnich,
- Zakład poprawczy.

Osoba pełnoletnia opuszczająca Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Zakłady Poprawcze itd:

1.pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki,

  1. pomocą pieniężna na zagospodarowanie,
  2. pomocą pieniężną na usamodzielnienie.

Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej opartej na wywiadzie rodzinnym środowiskowym oraz kryterium dochodowym. Decyzje administracyjne w sprawie przyznania świadczenia z upoważnienia Starosty wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku przez osobę usamodzielnianą. Osoby otrzymujące świadczenia, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie sytuacji życiowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń (zmiana pracy, zmiana wysokości dochodów, zmiana szkoły lub zaprzestanie nauki).

Kryterium  uprawniającym do pomocy jest: - dla osoby usamodzielnianej gospodarującej samotnie dochód nie przekraczający 200 % kryterium (kwota to : 701,00 zł ), - dla osoby usamodzielnianej żyjącej w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium (kwota to: 528,00 zł).

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki -pomoc ta przyznawana na dany rok nauki w wysokości 30%  podstawy miesięcznie (obecnie 528,90 zł) może być świadczona w sytuacji kontynuowania nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje od  miesiąca złożenia wniosku oraz przedstawieniu aktualnego zaświadczenia szkolnego potwierdzającego naukę w szkole. Zaświadczenie takie należy przekładać w Powiatowym Centrum po rozpoczęciu każdego semestru.

Wnioski do pobrania:

Podstawą ustalenia wysokości świadczeń jest kwota 1 763,00 zł. Wysokość pomocy pieniężnej zagospodarowanie dla osoby opuszczającej instytucjonalną pieczę zastępczą ustala się w kwocie odpowiadającej:

  1. 300% podstawy - jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w w/w ośrodkach typu resocjalizacyjnego przez okres powyżej trzech lat,
  2. 200% podstawy - jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w w/w ośrodkach typu resocjalizacyjnego przez okres od dwóch do trzech lat,
  3. 100% podstawy - jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w w/w ośrodkach typu resocjalizacyjnego przez okres od roku do dwóch lat.

Wnioski do pobrania:

Podstawą ustalenia wysokości świadczeń jest kwota 1 763,00 zł. Wysokość pomocy pieniężnej usamodzielnienie dla osoby opuszczającej instytucjonalną pieczę zastępczą ustala się w kwocie odpowiadającej:

  1. 300% podstawy - jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w w/w ośrodkach typu resocjalizacyjnego przez okres powyżej trzech lat,
  2. 200% podstawy - jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w w/w ośrodkach typu resocjalizacyjnego przez okres od dwóch do trzech lat,
  3. 100% podstawy - jeżeli osoba usamodzielniana przebywała w w/w ośrodkach typu resocjalizacyjnego przez okres od roku do dwóch lat.

Wnioski do pobrania: