Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

DEFINICJA:

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE to osoby które nie mogą samodzielnie, częściowo lub całkowicie, zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej.

ODBIORCY USŁUG:

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby będące mieszkańcami Powiatu Głogowskiego.

WNIOSKI DO POBRANIA w formacie PDF:

  

TURNUSY REHABILITACYJNE

Na czym polega dofinansowanie

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym będącym  zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, mającą na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności i rozwijanie  zainteresowań. Turnus trwa 14 dni w ośrodkach posiadających wpis do rejestru ośrodków prowadzonych przez wojewodę.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpisy do rejestrów wojewodów są pod adresem: empatia.mpips.gov.pl.

Kto może skorzystać

Każdy kto:

 • ma znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne do 16 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego w Regulaminie wewnętrznym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie:

           -3.000,00 zł. na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

           -3.500,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej.

 

Z uwagi na ograniczoną ilość środków PFRON nie przysługuje dofinansowanie osobie z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz do opiekuna osoby niepełnosprawnej.

 

Co musisz przygotować

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 01 stycznia 1998r.),
 • zaświadczenie o dochodach netto wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (za 3 ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku),
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku (załącznik nr 1 do wniosku – wypełnia lekarz),
 • w przypadku osoby w wieku do 24 roku życia uczącej się i niepracującej dokument potwierdzający pobieranie nauki (np. zaświadczenie legitymacja szkolna),
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego (wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku).

 

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Na czym polega dofinansowanie

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.

Sprzęt rehabilitacyjny, to urządzenia i sprzęty zalecone przez lekarza, niezbędne do rehabilitacji w warunkach domowych, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Sprzęt rehabilitacyjny traktowany jest w przepisach odmiennie niż wyroby medyczne - nie ma określonego katalogu sprzętów rehabilitacyjnych.

Kto może skorzystać

Każdy kto:

 • posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 • u kogo zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Co musisz przygotować

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności, lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 01 stycznia 1998r.),
 • zaświadczenie o dochodach netto wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (aktualne za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku),
 • ofertę cenową od sprzedawcy lub fakturę proforma,
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę właściwego dla dysfunkcji, z której wynika niepełnosprawność, stwierdzające potrzebę rehabilitacji w warunkach domowych ze wskazaniem konkretnego urządzenia (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku),

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Na czym polega dofinansowanie

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania. 

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, np. protezy, kule, wózek inwalidzki.

Środki pomocnicze to przedmioty, które w znacznym stopniu ułatwiają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym lub wręcz to umożliwiają, np. pomoce optyczne dla niedowidzących, aparaty słuchowe, cewniki.

 

Kto może skorzystać

Każdy kto:

 • posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność,
 • posiada zalecenia, dotyczące zakupu sprzętu od lekarza prowadzącego,
 • spełnia kryterium dochodowe: o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Co musisz przygotować

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy    w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 01 stycznia 1998r.),
 • fakturę określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie
  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze albo
 • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
 • zaświadczenie o dochodach netto wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (aktualne za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku), 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Jeżeli przedmiotem dofinansowania jest np. budowa podjazdu do budynku mieszkalnego lub dobudowa windy – należy, w zależności od kwestii własności budynku lub ziemi:

 • wystąpić do wydziału architektury urzędu gminy/dzielnicy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • przedstawić zgodę właściciela gruntu na budowę podjazdu (gdy właścicielem jest gmina, należy uzyskać dzierżawę tego terenu),
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji złożyć w tym samym urzędzie projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
 • uzyskać pozwolenie na budowę.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

 • ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
 • ma trudności w poruszaniu się,
 • posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier,
 • nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego w Regulaminie wewnętrznym Powiatowego Centrum Pomocy w Głogowie:

- 3.000,00 zł na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 3.500,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

 

Co musisz przygotować

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.),
 • kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą
  (w przypadku takich osób),
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę właściwego dla dysfunkcji, z której wynika niepełnosprawność, zawierające informację, iż osoba niepełnosprawna ma trudności
  w poruszaniu się
  (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku),
 • zaświadczenia o dochodach netto wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku),
 • kopię aktu własności lokalu, umowy najmu (oryginał do wglądu),
 • zgodę właściciela budynku na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie (np. spółdzielnia mieszkaniowa, ZGM, itp.),
 • potwierdzenie zameldowania wydane przez właściwy urząd lub oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania Wnioskodawcy (w przypadku gdy jest inny niż adres zameldowania),
 • kosztorys planowanych prac wypełniony przez wykonawcę usługi likwidacji barier (wzór stanowi załącznik nr 2 do wniosku), lub w przypadku innych prac budowlanych, nie ujętych w/w załączniku, dodatkowy kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę usługi.
 • dokumenty wynikające z prawa budowlanego (w przypadku podjazdów, wind, itp.), 

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier technicznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery techniczne, to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty
  z otoczeniem,
 • nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego w Regulaminie wewnętrznym Powiatowego Centrum Pomocy w Głogowie:

- 3.000,00 zł na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 3.500,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

 

Co musisz przygotować

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.),
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę właściwego dla dysfunkcji, z której wynika niepełnosprawność, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikających
  z niej dysfunkcji utrudniających samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku),
 • zaświadczenia o dochodach netto wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku),
 • kosztorys wraz ze specyfikacją wnioskowanego sprzętu, 

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Na czym polega dofinansowanie

Wsparcie polega na dofinansowaniu likwidacji barier w komunikowaniu się, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie. Bariery
w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nie zwraca kosztów poniesionych w związku z pracami wykonanymi przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
  w przypadku osób do 16 r. ż.,
 • potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu, a przedmiot wniosku umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów
  z otoczeniem,
 • nie przekracza kryterium dochodowego, ustalonego w Regulaminie wewnętrznym Powiatowego Centrum Pomocy w Głogowie:

- 3.000,00 zł na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 3.500,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

 

 

Co musisz przygotować

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy, w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.),
 • zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę właściwego dla dysfunkcji, z której wynika niepełnosprawność, zawierające informację, iż osoba niepełnosprawna ma trudności
  w komunikowaniu się
  (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku), w uzasadnionych przypadkach potwierdzenie potrzeby posiadania komputera celem likwidowania barier w komunikowaniu się, określone w opinii wydanej przez np. psychologa, pedagoga, logopedę (w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej),
 • zaświadczenia o dochodach netto wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku),
 • ofertę cenowa od sprzedawcy w przypadku urządzeń technicznych lub faktura proforma, 

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na czym polega dofinansowanie

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kto może skorzystać

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Co musisz przygotować

 • aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące),
 • statut, regulamin lub umowa spółki,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON składa się w terminie do dnia  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

 

 

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

 

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

 

Na czym polega dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Możemy dofinansować każdy sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią ci kierowanie samochodem lub przewóz osoby niepełnosprawnej. Dofinansowane mogą być koszty zakupu
i usługi montażu oprzyrządowania samochodu.

Kto może skorzystać

Każdy kto:

 • ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne do 16 roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu lub z dysfunkcją narządu słuchu

 

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • fakultatywnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 
  05-R, 03-L
 • fakultatywnie: ofertę cenową,
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

 

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

 

Na czym polega dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Pomoc ta obejmuje koszty kursu, egzaminów, w tym opłaty z nimi związane oraz przykładowo: jazdy doszkalające, szkolenie uzupełniające. 

Kto może skorzystać

Każdy kto:

 • ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu lub dysfunkcję narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

 

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • fakultatywnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż
  05-R lub 03-L,
 • fakultatywnie: ofertę cenową.

 

 

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

 

Na czym polega dofinansowanie

Jest to pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.

Możemy dofinansować każdy sprzęt i każde urządzenie, które ułatwią ci dostęp do informacji. Warunek, to współpraca tego urządzenia z komputerem. Sprzęt komputerowy też może być zakupiony.

Kto może skorzystać

Każdy kto:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • jest  w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony

lub

 • posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu wzroku,
 • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony

lub

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu,
 • jest  w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony.

           

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia
  – z orzeczeniem o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie potwierdzające dysfunkcję obu rąk,
 • fakultatywnie - osoba z dysfunkcją narządu wzroku ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – z orzeczeniem
  o niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O,
 • fakultatywnie - osoba z dysfunkcją narządu słuchu: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L,
 • fakultatywnie: ofertę cenową,
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

 

 

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 

Na czym polega dofinansowanie

Możesz uzyskać dofinansowanie do kosztów szkolenia z obsługi sprzętów elektronicznych
i oprogramowania zakupionych w programie "Aktywny samorząd".

Kto może skorzystać

Każdy, kto skorzystał z pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania w ramach programu "Aktywny samorząd".

 

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,                                                                                   
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

 

 

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.

 

Na czym polega dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania są koszty utrzymania sprawności technicznej zakupionego
w ramach programu „Aktywny samorząd” sprzętu elektronicznego.

Kto może skorzystać

Każdy kto:

 • skorzystał z dofinansowania w ramach Obszaru B „Aktywnego samorządu”, czyli z pomocy
  w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

 

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • twoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną,
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

 

 

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Na czym polega dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Wyjaśnienie:
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym to  wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej
w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego
(w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej).

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jest w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony,
 • jest zatrudniony lub się uczy lub posiada potwierdzone opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

 

 

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

Na czym polega dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Kto może skorzystać

Każdy, kto ma:

 • znaczny stopnień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • skuter lub wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

 

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • twoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • fakultatywnie: ofertę cenową,
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności.

 

 

Pomoc w zakupie protezy kończyny lub pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

 

Na czym polega dofinansowanie

Dofinansowanie obejmuje koszt zakupu lub naprawy protezy kończyny górnej lub dolnej. Jeśli chodzi o kończynę górną, to możliwy jest zakup protezy z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym, albo w wyjątkowych przypadkach protezy z elementami bioelektrycznymi (lub elementami kombinowanymi).

Jeśli chodzi o kończynę dolną, to możliwy jest zakup protezy na bardzo dobrym poziomie, wykonanej na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadającej bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych, albo w wyjątkowych przypadkach protezy z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi.

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

 • posiada stopień niepełnosprawności,
 • jest  w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniony,
 • ma potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego,
 • ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny,
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 - C4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1. Aktywny samorząd – propozycja specyfikacji i kosztorysu C3_O
  2. Aktywny samorząd – propozycja specyfikacji i kosztorysu C4_O
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz
  z rozliczeniem udzielonego dofinansowania, dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1. Aktywny samorząd – Specyfikacja i kosztorys C3_K 
  2. Aktywny samorząd – Specyfikacja i kosztorys C4_K

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali
z zamieszczonych formularzy/plików, wypełniając je w wersji elektronicznej.

 

Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

 

Na czym polega dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Kto może skorzystać

 Każdy, kto ma:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub jest zatrudniony,
 • dysfunkcję narządu ruchu, która powoduje problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. 

 

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) (zgoda),
 • fakultatywnie: ofertę cenową,
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

 

 

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

Na czym polega dofinansowanie

Dofinansowanie obejmuje ponoszone przez rodziców/opiekunów koszty opieki nad dzieckiem przebywającym w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole). Ma za zadanie pomóc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Kto może skorzystać

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • jest aktywny zawodowo,
 • pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

 

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • fakultatywnie: informację o poniesionych kosztach (z placówki).

 

 

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

Na czym polega dofinansowanie

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich). Dla uczniów szkół policealnych i studentów przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia.

Kto może skorzystać

 • ma znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • uczy się w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium,
 • ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi,
 • ma lekki stopień niepełnosprawności i spełnia niżej wymienione warunki.

W celu skorzystania z dofinansowania ze środków PFRON należy złożyć wniosek
za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia).

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokumenty tj.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie z uczelni/szkoły,
 • fakultatywnie: informację o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni),
 • fakultatywnie: zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie, że aktualnie nauka jest pobierana lub w poprzednim semestrze nauka była pobierana w formie zdalnej (w związku z pandemią),
 • fakultatywnie: informację o zaliczeniu semestru (ze szkoły/uczelni).