Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

W imieniu Powiatu Głogowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Skuteczny rodzic” realizowanym w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 dofinansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem głównym projektu jest wsparcie opiekunów i członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności usługami specjalistycznego poradnictwa psychologicznego-terapeutycznego.

Ze względu na wprowadzone w kraju obostrzenia i sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, przewiduje się w ramach projektu indywidualne wsparcie psychologiczne (po 2h indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla każdego uczestnika projektu), w tym dopuszcza się zajęcia w trybie zdalnym.

Program realizowany będzie do dnia 31 grudnia 2020r.

Wsparciem zostanie objęte łącznie 15 osób-rodziców/opiekunów.

Zgłoszenia do projektu prosimy kierować do dnia 25.11.2020r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13, 67-200 Głogów, pokój nr 2, tel. 76 837 35 06.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

Do pobrania:

- Program Opieka Wytchnieniowa
- Karta zgłoszenia do Programu
- Regulamin uczestnictwa
- Klauzula informacyjna

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Głogowie
Krystyna Piasecka – Olejniczak