Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

UWAGA MIESZKAŃCY POWIATU GŁOGOWSKIEGO

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie ma przyjemność poinformować, że wzorem roku poprzedniego rozpoczyna realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program skierowany jest m. in. do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na:

  1. a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  2. b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  3. c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby niepełnosprawnej przy ich realizacji,
  4. d) załatwianiu spraw urzędowych,
  5. e) nawiązaniu kontaktu/ współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  6. f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Realizacja Programu planowana jest w miesiącach czerwiec - grudzień 2021 r.

Uczestnik Programu zobowiązany jest do złożenia Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Osoby zainteresowane prosimy o nawiązanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13 w godzinach od 9-14 Biuro Projektu pok. Nr 2 tel. 76 834 10 03.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Z poważaniem

 Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

 

logo-1