Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

obraz1

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

obraz4

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w związku z realizacją Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego uprzejmie zaprasza osoby chętne do skorzystania ze wsparcia świadczonego przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI:

 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

CEL:

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osobie niepełnosprawnej, mające na celu pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych,
 • wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

WAŻNE!

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

 • Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi asystenckiej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 • Uczestnik Programu zobowiązany jest do złożenia Karty zgłoszenia do Programu wraz z załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeutka,
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, lecz niespokrewnione, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej. Wyboru asystenta dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.

Program realizowany do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Osoby zainteresowane prosimy o nawiązanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13 w godzinach od 9 - 13 Biuro Projektu pok. nr 2 tel. 76 837 35 06 tel. kom. 603881207.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Z poważaniem

Krystyna Piasecka - Olejniczak

                                                 obraz2obraz3