Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GŁOGOWIE JAKO ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

uprzejmie informuje o rozpoczęciu od dnia 07 maja 2022 r. szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

Osoby zainteresowane zamieszkujące na terenie Powiatu Głogowskiego zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Kandydatów spełniających poniższe warunki prosimy kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Głogowie (ul. Słowiańska 13, pokój 10) nr tel. 76 837 35 07 w godz. 7.30 do 15.30

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej to osoby, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • – zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej  opieki zdrowotnej
 • – opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Miejsce szkolenia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13 (sala konferencyjna, I piętro)

Planowane terminy spotkań: 

07 maja 2022 r.

08 maja 2022 r.

21 maja 2022 r.

22 maja 2022 r.

28 maja 2022 r.

Szkolenia odbywać się będą w godzinach: 9:30-17:30