Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Dzień 30 maja wpisał się w kalendarz polski jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Ustanowione przez Sejm święto ma służyć przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych i pozbawionych opieki dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować wysiłek, jakiego podejmują się na co dzień rodzice zastępczy. Ma być również podziękowaniem za ich pracę, wytrwałość i dzielenie się swoją miłością.

Rodzicielstwo zastępcze jest szansą daną przez dorosłych wielu najmłodszym, pozbawionym możliwości dorastania w rodzinie biologicznej, na odbudowanie normalnego, bezpiecznego życia wśród przyjaznych, życzliwych osób. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, to dzień nie tylko Rodziców, ale także dzieci, którym dali bezpieczny dom.

Drodzy Rodzice Zastępczy, Państwa starania o budowanie w swoich podopiecznych poczucia bezpieczeństwa, wiary w innych ludzi oraz we własne możliwości stanowią bezcenny wkład w ich duchowy rozwój. Jak wszyscy wiemy, zapewnienie dzieciom podstawowej opieki i dachu nad głową jest jedynie wstępem do pracy wychowawczej, jaką wytrwale podejmujecie każdego dnia. Dzięki Wam te dzieci, które doświadczyły wcześniej wiele strachu i krzywdy, mogą odzyskać spokój i nadzieję, a ich przyszłość może stać się ich własnym wyborem.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie życzą Rodzicom Zastępczym Powiatu Głogowskiego wiele siły i wytrwałości w dalszym pełnieniu tej dobrowolnej misji, której podjęliście się, kierowani empatią. Niech droga, którą obraliście, przynosi Wam satysfakcję, radość i spełnienie, a Waszym podopiecznym zapewni beztroskie, roześmiane dzieciństwo.

Równocześnie zachęcamy wszystkich, którzy czują w sobie chęć pomagania innym do podjęcia wyzwania i stworzenia domu potrzebującym dzieciom, jako ich rodzice zastępczy.

Najlepszym środowiskiem dla dziecka jest jego rodzina biologiczna. Nie zawsze jednak rodzice, pomimo udzielanego wsparcia, są w stanie zabezpieczyć prawidłowe i bezpieczne warunki.

Wsparcie przychodzi ze strony Rodziców Zastępczych – gotowych przyjąć do własnego domu obce dziecko i roztoczyć nad nim opiekę, jakiej do tej pory nie zaznało. Na barkach Rodziców Zastępczych spoczywa odpowiedzialność za zmianę postawy dziecka wobec innych ludzi, otoczenia. To oni swoim zachowaniem podejmują wyzwanie odbudowy poczucia wartości dziecka. Okazując mu cierpliwość, zapewniają dziecko, że ich uczucie jest bezwarunkowe i akceptują go takim, jakim jest. Ich zadaniem jest zmotywowanie dziecka do podjęcia pracy nad własnym rozwojem i umiejętne nagradzanie go za dokonywane postępy.

W takich przypadkach za zorganizowanie małoletnim opieki odpowiada Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie. Najbardziej pożądaną opcją jest umieszczenie wychowanka
w rodzinnej pieczy zastępczej. Dlatego też, największe obecnie wyzwanie dla organizatora pieczy stanowi pozyskanie kandydatów na rodziców zastępczych. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie można zgłaszać swoją chęć pełnienia funkcji rodzica zastępczego, uzyskać kwalifikację oraz przejść stosowne szkolenie przygotowujące do tej roli.

Misja rodzicielstwa zastępczego możliwa jest wyłącznie przy pełnym wsparciu ekonomicznym, infrastrukturalnym, ale także merytorycznym i psychologicznym. Bezustanna pomoc i ograniczanie barier sprawnego funkcjonowania rodzin zastępczych dają solidną podstawę do budowania atmosfery niezbędnej w procesie wychowania. Wyłącznie w ten sposób zachęcimy innych do podejmowania podobnych wyzwań rodzicielskich.

Wsparcie w kwestiach formalno-prawnych, bytowych, wychowawczych, a także pomoc psychologiczną i pedagogiczną oferują opiekunom i ich podopiecznym koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjaliści zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim, którzy postanowili dać dzieciom radość, spokój i szczęśliwy dom Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie przekazuje najwyższe uznanie. Dziękuję za każdy uśmiech, który dzięki Państwa opiece zagościł na twarzach dzieci. Dziękuję za wytrwałość, konsekwencję i promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Życzę siły, sukcesów oraz nieustannej satysfakcji z podejmowanych wysiłków. 

Z poważaniem

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej