Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

obraz1obraz2

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie ma przyjemność poinformować, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął szczegółowe zasady finansowania realizacji rządowego pakietu „Samodzielność-Aktywność- Mobilność!”.

W ramach pakietu przyjęto do realizacji dwa nowe programy „Dostępne Mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla absolwenta”, które są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  1. „Dostępne Mieszkanie”

W ramach przedmiotowego programu o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które spełniają m.in. następujące warunki:

  1. posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2. złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  3. dysponują tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

Dofinansowanie zakłada dopłatę do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych dla osoby niepełnosprawnej. Wysokość dofinansowania dla osoby niepełnosprawnej tj. właściciela lokalu nie może przekroczyć różnicy pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego. Program zakłada, iż dopłata nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2, w wysokości określonej przez PFRON.

 

  1. „Mieszkanie dla absolwenta”

W ramach przedmiotowego programu o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które spełniają m.in. następujące warunki:

  1. posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  3. oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej.

Dofinansowanie może być udzielone maksymalnie na 36 miesięcy i dotyczyć może wynajmu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby spełniające kryteria uczestnictwa w Programie, w wysokości określonej przez PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące Programów można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie przy ul. Słowiańska 13 w godzinach od 9-14  pok. nr 1 tel. 76 837 35 04.

Serdecznie zapraszamy do współpracy. 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                               Krystyna Piasecka – Olejniczak

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                                              Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

 

Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu Dostępne mieszkanie:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Dostepne_mieszkanie/2022-07-05_Zasady/U-063z_2022.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download

 

Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu Mieszkanie dla absolwenta:

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Mieszkanie_dla_absolwenta/2022-07-05_Zasady/U-062z_2022.pdf?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download