Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Głogowskiego, w związku z prowadzoną kampanią „My już jesteśmy rodziną zastępczą dołącz  do nas!” promującą rodzicielstwo zastępcze, podejmuje szereg działań mających na celu przybliżenie mieszkańcom Powiatu Głogowskiego tematyki rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych.

Mamy nadzieję, że prowadzona kampania spotka się z dużym odzewem ze strony mieszkańców Powiatu Głogowskiego i da wymierny efekt w postaci nowych kandydatów na rodziców zastępczych, którzy po ukończeniu szkolenia będą gotowi do zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym możliwości przebywania w środowisku rodziny biologicznej. Wszystkie osoby wrażliwe na potrzeby dzieci, gotowe przyjąć je pod swój dach zapraszamy na szkolenie i do osobistego kontaktu w siedzibie naszej instytucji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

ul. Słowiańska 13, tel. 76 834 10 03,

Podjęcie się roli rodziny zastępczej stanowi duże wyzwanie, ale jest jak najbardziej wskazane dla dobra dzieci. Czekamy na Ciebie…. Przyjdź do nas i dowiedz się więcej!

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego
  • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, którego rozpoczęcie planowane jest pod koniec marca 2023 roku. Szkolenie odbywać się będzie metodą warsztatową w łącznym wymiarze 60 godzin.

Ponadto odbycie 10 godzinnych praktyk w wybranej rodzinie zastępczej zawodowej funkcjonującej na terenie Powiatu Głogowskiego pozwoli na zapoznanie się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które już sprawują pieczę zastępczą.

Szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest bezpłatne.

Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową odbywa się zgodnie  z zatwierdzonym programem szkoleń. Celem szkolenia jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, sukcesami rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z pieczą zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi.

Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną naturalną, zapewnienia dziecku nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi. Szkolenie obejmuje między innymi elementy prawa rodzinnego, w zakresie praw dziecka, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej.

 

                                                         Krystyna Piasecka - Olejniczak

                                      Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie