Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie uprzejmie informuje, że w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” rozpoczęto realizację projektu pn.: „O GODNOŚĆ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Powiatu Głogowskiego. W ramach jego realizacji planujemy przeprowadzenie następujących działań:

Działanie 1: Specjalistyczna pomoc w miejscu zamieszkania „Mobilna Poradnia”

Polega ona na dostępie do specjalistycznej pomocy psychologa/psychoterapeuty oraz doradcy wspierającego, bez wychodzenia z domu. Możliwość umówienia się na indywidualne spotkania ze specjalistą będzie też możliwe w miejscu wskazanym przez uczestnika programu, na terenie gminy (np. świetlica wiejska, klub wiejski, parafia). Pomoc ta ma być świadczona bezpłatnie, wszystkim chętnym seniorom i osobom z niepełnosprawnością z Powiatu Głogowskiego.

Działanie 2: Kampania przeciwdziałająca przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych

Przeprowadzenie Kampanii społecznej w środkach masowego przekazu na terenie Powiatu Głogowskiego w postaci: spotu reklamowego, emisji reklamy w telewizji lokalnej, radio,
w lokalnych gazetach. Opracowanie, druk i rozpowszechnienie ulotek, plakatów, poradnika, kalendarza „Razem Przeciw Przemocy” na 2024 rok. Treści tam zamieszczone podejmować będą tematykę przemocy wobec osób starszych i niepełnoprawnych.

 

Działanie 3: Udzielanie konsultacji telefonicznych osobom starszym i niepełnosprawnym

W ramach wkładu własnego dostępne będą konsultacje telefoniczne z psychologiem oraz pedagogiem, pracującymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie dla wszystkich chętnych osób starszych  i niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia w sytuacji zagrożenia i doświadczania przemocy.     

 

Mamy nadzieję na dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców z działaniami profilaktycznymi, które zwiększą wrażliwość lokalnej społeczności na tematykę przeciwdziałania przemocy domowej, a docelowo zminimalizują ryzyko jego występowania na terenie Powiatu Głogowskiego.

Z poważaniem

Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy  Rodzinie w Głogowie

plakat