Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

003002001

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU SPORTU, KULTURY, REKREACJI
I TURYSTYKI  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie uprzejmie informuje instytucje oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, że do dnia 30 listopada 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych z realizacją w 2024 roku.  Zadanie skierowane jest do osób prawnych
i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej spełniające łącznie następujące warunki:

  1. Prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
  2. Zapewnią odpowiednie do potrzeb osób niepełnosprawnych warunki techniczne i lokalowe realizacji zadania.
  3. Posiadają środki własne lub pozyskane z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów planowanego przedsięwzięcia. 


Każdy projekt dotyczy wyboru jednego obszaru działania osób niepełnosprawnych tj.: sportu, kultury, rekreacji, turystyki.

Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie lub za pośrednictwem SOW Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON na stronie internetowej sow.pfron.org.pl

Zasięg czasowy trwania realizacji zadania: od 06 maja do 20 grudnia 2024 roku.

 

UWAGA!! PRIORYTETEM W ROKU 2024 BĘDĄ PROJEKTY DOTYCZĄCE SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Wnioski należy wypełniać komputerowo. Formularz edytowalny dostępny jest poniżej.

Wniosek do pobrania - pobierz