Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie w listopadzie 2023 roku organizuje szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJ ODBĘDZIE SIĘ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2024 ROKU. Wszystkie osoby wrażliwe na potrzeby dzieci, zdecydowane na rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, a także osoby, które rozważają taką ewentualność oraz osoby, które temat rodzicielstwa zainteresował, zapraszamy do siedziby naszej instytucji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie, ul. Słowiańska 13, tel. 76 837 35 08,  785 102 202.

Podjęcie się roli rodziny zastępczej stanowi duże wyzwanie, ale jest jak najbardziej wskazane dla dobra dzieci. Czekamy na Ciebie…. Przyjdź do nas i dowiedz się więcej!

Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim będące w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo, którzy:

- dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,

- posiadają pełnię władzy rodzicielskiej,

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny (gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego),

- nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,

- są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia oraz opinią o predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa,

- przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

- nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

 

Osoby zainteresowane możliwością udziału w szkoleniu powinny złożyć wniosek o wstępną kwalifikację kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z załącznikami:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- w przypadku kandydatów pozostających w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa, w przypadku rozwodu odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie,

- poświadczenie zameldowania.

Kolejnymi etapami kwalifikacji będą:

- badania psychologiczne potwierdzające posiadanie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

- przeprowadzenie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 42 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wstępnej kwalifikacji kandydata,

- w przypadku otrzymania pozytywnej wstępnej kwalifikacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie

- udział w szkoleniu finansowanym przez naszą instytucję,

- kwalifikacja na rodzinę zastępczą.

PAMIĘTAJ, ŻE:

  • rodzina zastępcza to nie adopcja,
  • opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,
  • dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,
  • dziecko w opiece zastępczej ma specjalne potrzeby, wymaga uwagi i uczucia, cierpliwości i zrozumienia,
  • dziecko przebywające w rodzinie zastępczej potrzebuje także utrzymywania więzi z rodziną biologiczną.

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Krystyna Piasecka - Olejniczak