Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność przekazać na Państwa ręce Projekt 3 - letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 - 2026 licząc, że w różnych środowiskach, które Państwo reprezentujecie poddana zostanie szerokim konsultacjom. Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, w dobie państwa demokratycznego, konsultacje społeczne są ważnym czynnikiem kształtującym świadomość i wspierającym podejmowanie inicjatyw lokalnych.

Wierzymy, że konsultacje społeczne pozwolą na zbudowanie wzajemnego zaufania i zrozumienia przy realizacji działań wynikających z Programu przy zachowaniu zasady partnerstwa, która wyraża się w przyznaniu równego prawa do wyrażenia głosu i zaprezentowania opinii dotyczących celów i działań określonych w projekcie Programu.

Naszą intencją jest zebranie możliwie szerokiego i reprezentatywnego spektrum opinii na temat Projektu.

Projekt Programu zamieściliśmy na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie www.pcpr.glogow.pl. Konsultacje trwają do dnia 31 grudnia 2023 roku. Uprzejmie informujemy, że do dnia 31 grudnia 2023 roku oczekujemy zgłoszeń ewentualnych sugestii oraz uwag.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę oczekując na Państwa głos, który w dalszej perspektywie wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego i będzie akceptacją głównych celów i priorytetów Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

-Program rozwoju pieczy zastępczej - pobierz