Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego! Podstawowym celem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także zabezpieczenie osób wymagających wsparcia w różnego rodzaju placówkach. Podejmujemy szereg działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin. Jesteśmy koordynatorem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, z której wynikają kierunki naszych działań. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi tworząc porozumienie partnerskie „Razem dla współpracy”. Organizujemy pomoc społeczną w sposób nowatorski, a przede wszystkim na podstawie zgłoszonych nam potrzeb różnych środowisk. Z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację projektów i programów poprawiających jakość życia mieszkańców Powiatu Głogowskiego. Chętnie słuchamy Państwa oczekiwań skierowanych na poprawę funkcjonowania rożnych podmiotów życia publicznego i wdrażamy te propozycje. Pozostajemy do Państwa dyspozycji

mgr Krystyna Piasecka - Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

specjalista organizacji pomocy społecznej

 

asystent-grafika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, który realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

CEL

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby
z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestnika programu
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

– osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

– osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

– osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

* Przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem co najmniej dwóch niepełnosprawności.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

Asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie).

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością

w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie informuje, iż:

1)  Odbiorcami Programu są mieszkańcy Powiatu Głogowskiego.

  • Uczestnicy programu za realizację asystencji osobistej nie ponoszą odpłatności.
  • Przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

- osób, które nie uczestniczyły w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023,

- osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

4) Realizacja Programu przypada na okres  do 31 grudnia 2024 r.

 

Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.

 

UWAGA!

ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.

W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

 

Szczegóły Programu:

https://www.duw.pl/pl/urzad/programy/fundusz-solidarnosciowy/asystent-osobisty-osoby/18969,Nabor-wnioskow-na-realizacje-Programu-Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnos.html

 

Osoby zainteresowane prosimy o nawiązanie kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w Głogowie, ul. Słowiańska 13 w godzinach od 9 - 12 Biuro Projektu pok. nr 2 tel. 76 837 35 06

tel. kom. 603 881 207.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                              Krystyna Piasecka – Olejniczak

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie

Załączniki:

 

  1. Karta zgłoszenia do Programu.
  2. Zakres czynności usług asystencji.
  3. Oświadczenie uczestnika programu o wskazaniu asystenta.
  4. Klauzula informacyjna RODO dla organizatora Programu.
  5. Klauzula informacyjna RODO dla realizatora Programu.

plakat-asystent